Disclaimer

GAiN beheert en verzorgt haar website zo zorgvuldig mogelijk. Deze vormt een belangrijk informatiekanaal om te vertellen wat er gaande is all over the world. Met deze achterliggende gedachte beheert GAiN de website, digitale nieuws- en gebedsbrief en streeft naar correcte en actuele online informatie.

Lage overhead

Stichting GAiN ontvangt dankbaar kleine en grote giften. Slechts tien procent van de projectgiften en medewerkersgiften wordt ingehouden voor overheadkosten, onder andere voor communicatie, fondswerving en organisatie. GAiN wil overheadkosten minimaliseren, directeur en medewerkers bouwen partnerschappen om voor financiele ondersteuning, GAiN heeft geen permanent kantoor en werkt veel digitaal. In totaal (giften en goederen) gaat er 90 procent naar de doelen. Meer weten? Lees de voorlopige financiële cijfers in het jaarverslag van 2016 of op de ANBI-pagina.

Donaties

Gegevens van donateurs worden in een database opgeslagen, zij krijgen automatisch het blad Bereik de Wereld. Donateurs kunnen aangeven of ze de maandelijkse digitale nieuwsbrief willen ontvangen. U kunt via het contactformulier aangeven of u de digitale nieuwsbrief, Direct Mail brieven of "Bereik de Wereld" wel of niet wilt ontvangen.

Veel donaties zijn gekoppeld aan een project. Het kan voorkomen dat er een restant van het projectgeld overblijft. GAiN behoudt zich het recht voor om daarmee een ander project te financieren.

Ingevulde persoonsgegevens

Als u via een e-mail, formulier of op andere wijze op de website reageert, worden uw ingevulde gegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om het verzoek te behandelen en/of uw vraag te beantwoorden. GAiN gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij zodat we kunnen leren van het zoekgedrag op onze website. Het helpt ons om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Via Google Analytics worden bezoekersaantallen bijgehouden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Via diverse social media kanalen wordt nieuws gepubliceerd op onze eigen website via het zogenaamd ’embedden’, deze cookies worden opgeslagen bij de betreffende social media zoals youtube, twitter en slideshare.

Uitsluitingaansprakelijkheid

GAiN heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt GAiN aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. GAiN behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. GAiN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. GAiN aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan GAiN. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mailgebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel GAiN de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met GAiN kan GAiN hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.

Copyright

Gainhelpt.nu bevat veel teksten en beeldmateriaal. Informatie in de vorm van teksten, foto’s, grafisch materiaal en het webdesign is eigendom van GAiN en worden beschermd door auteursrecht. Neem voor meer info contact op met de webmaster.